Kontakt: 696-202-133

Regulamin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZABLONU

Strony:

Mianem Zamawiającego/Kupującego określa się podmiot kupujący szablon aukcji Allegro lub Ebay umieszczony na stronie internetowej www.lenkawroclaw.pl lub na aukcjach Ebay u sprzedawcy o nicku:lenkawroclaw

Mianem Wykonawcy/Sprzedającego określa się podmiot projektujący i wykonujący szablon aukcji Allegro lub Ebay, umieszczony na stronie internetowej www.lenkawroclaw.pl .

Mianem Stron określa się wspólnie Wykonawcę i Zamawiającego lub z osobna Stroną.

I. Przedmiot umowy i zakres prac

§ 1

Zamawiający otrzymuje licencję na użytkowanie własne szablonu aukcji Allegro/Ebay zaprojektowanego przez Wykonawcę.

§ 2

Strony zobowiązują się, że dołożą wszelkich starań i będą zgodnie współpracować i wspierać podczas dokonywania uzgodnień i koordynacji procesu instalacji.

§ 3

 1. Wykonawca wykonał Dzieło we własnym zakresie, samodzielnie, przy pomocy legalnego oprogramowania.

 2. Wykonawca wykonał Dzieło z należytą starannością, pod względem merytorycznym i formalnym na poziomie wymaganym przy wykonywaniu tego rodzaju Dzieł.

§ 4

 1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.

 2. Wykonawca ma prawo do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych i ofertach informacji o świadczeniu usług dla Zamawiającego. (np. Linku do strony www z zainstalowanym przez zamawiającego szablonem)

 3. Wykonawca nie użycza, nie odsprzedaje i nie wymienia danych osobowych Zamawiających. Do danych osobowych wykonawca zalicza również IP oraz adres e-mail Zamawiającego.

II. TERMIN REALIZACJI UMOWY

§ 5

 1. Wykonawca przesyła zamawiającemu Dzieło w ciągu 3 dni od daty zaksięgowania kwoty za zakup licencji.

 2. Dzieło zostaje przesłane w pliku .zip , na adres e-mail podany przez Zamawiającego przy zawieraniu umowy.

 3. Konsultacje on-line i pomoc w instalacji szablonu możliwe są w ciągu 3 dni od daty przesłania Zamawiającemu wykupionych plików. Koszt konsultacji liczony jest wg stawki godzinowej informatyka.

 4. Termin konsultacji może zostać zmieniony poprzez wspólne ustalenie

  1. i określenie dowolnego terminu – w ciągu 3 dni od daty przesłania Zamawiającemu wykupionych plików.

  III.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ZASADY PŁATNOŚCI

  § 6

  Z tytułu licencji na użytkowanie szablonu, o którym mowa w § 1, Wykonawca, otrzyma wynagrodzenie określone w ofercie.

  Płatność dokonana będzie przelewem, na konto:

  50 1020 5558 1111 1016 4800 0082

  lub za pomocą jednej z platform:dotpay.pl, paypal.com lub platnosci.pl

  na powyższe konto.

  V. PRAWA AUTORSKIE

  § 7

  1. Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę podczas wykonywania dzieła stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego.

  2. Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 6 Umowy, licencję na użytkowanie własne szablonu aukcji Ebay/Allegro określonego w Umowie.

  3. Wykonawca oświadcza, że posiada niczym nieobciążone majątkowe prawa autorskie do Dzieła określonego w Umowie, przesłanego Zamawiającemu.

  4. Wykupienie licencji odbywa się na zasadzie royality-free.

  Zamawiający:

      1. ma prawo wykorzystywać dożywotnio Dzieło na potrzeby własne;

      2. ma prawo wykorzystywać dożywotnio Dzieło na własnych stronach WWW

      3. nie ma prawa przekazywać, sprzedawać, udostępniać szablonu osobom niezwiązanym z Umową,

      4. zobowiązany jest wykorzystywać szablon łącznie z elementami graficznymi informującymi o prawach autorskich Wykonawcy szablonu,

      5. jako nabywca nie może przenieść majątkowych praw autorskich na inne osoby lub strony trzecie.

  5. W przypadku usunięcia danych o prawach autorskich Wykonawcy z zakupionego w ramach licencji szablonu, Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań wynikających z przywłaszczenia mienia.

  6. Koszty związane z działaniem określonym w § 7 pkt 5. wynoszą:

  400 zł (słownie czterysta złotych).

  7. Wszelkie logotypy firm zewnętrznych , dołączone do objętego Umową szablonu nie są elementem niniejszej Umowy i przekazywane są NIEODPŁATNIE, w celach informacyjnych. Wykonawca nie pobiera żadnych opłat związanych z ich przesłaniem i dostosowaniem rozmiarami do kształtu szablonu. Wykonawca nie posiada praw autorskich do sprzedaży i licencjonowania określonej w § 7 pkt.7 grafiki.

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Jakiekolwiek zmiany w umowie muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, za zgodą obu Stron. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

  § 8

  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83).

  § 9

  Ewentualny spór wynikający z niniejszej umowy będzie rozstrzygany przez strony polubownie, a dopiero w przypadku niemożliwości jego polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od dnia powiadomienia jednej ze stron przez drugą stronę o powstaniu sporu – przez sąd powszechny właściwy dla Siedziby Zamawiającego.

  § 10

  Czynności związane ze zgłoszeniem i opodatkowaniem dochodu wynikającego z niniejszej Umowy dokonuje Wykonawca.

.. Pełen tekst regulaminu